WTSC Executive Committee - 2019

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Mr. Matheeswaran Nadarajah

Mr. Jesu Jesurasa

Mrs. Shivanie Dheeraj

Mr. Thirugnanam Sivaruban

Mr. Varathan Thirugnagnamoorthy

Mr. Sivaniruban Sivayogam

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Sriram Ariyanayagam

Mr. Kamaleswaran Somasundaram

Mr. Nauleshwararajah Rasiah

Mrs. Chandravathana Sithamparanathan

Mrs. Niranjana Sriranganathan

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mr. Kathirgamanathan Narenthiranathan

Mrs. Praveena Sathyanparamatheva