WTSC Executive Committee - 2020

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Kamaleswaran Somasundaram

Mr. Varathan Thirugnanamoorthy

Mr. Thayananthan Sithamparanathan

Mr. Hema Singam

Mr. Thirugnanam Sivaruban

Mr. Joshua Sathian Jebarajah

Mrs. Janane Sairuban

Mr.Naguleswararajah Rasiah

Mrs.Chandravathana Sithamparanathan

Mrs.Niranjana Sriraganathan

Mrs.Vinotha Thushyanthan

Mr.George Thanarajah Benjamine

Mr.Sivaniruban Sivayogam

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mr. Arunmoleythevar Thiyagaraja

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Miss. Puraathani Kirupaharan

Sub-Committees - 2020

Mr.Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Varathan Thirugnanamoorthy

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mr. Arunmoleythevar Thiyagaraja

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Miss. Puraathani Kirupaharan

Mrs.Saratha Sriranganathaiyer

Mrs.Shuganthi Sivakumar

Mrs Pavatharani Sajeev

Mr. Kathirgamanathan Narenthiranathan

Mr. Yasotharan Murugaiah

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Jesu Jesurasa

Mr. Baleshwaran Rajaratnam

Mr. Ramanan Ratnam

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Kamaleswaran Somasundaram

Mr. Lavan Sivathas

Mr. Nagaratnam Sugirthan

Mr. Supaneshan Selvarajah

Mr. Sriram Ariyanayagam

Mr. Gobiharan Sivarajah

Mrs. Tharani Thuvaragan

Mr. Jawahar Ramasamy

Mr. Thushyanthan Thevarajah

Mr. Arulnithi Nallusamy

Mr. Mathurathipan Rajendraseelan

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Thirugnanam Sivaruban

Mr. Joshua Sathian Jebarajah

Mrs. Janane Sairuban

Mr.Sivathasan Kanagalingam

Mrs. Shuhashine Arulnithi

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Nauleshwararajah Rasiah

Mrs. Ranjini Srisena

Mrs. Thusyanthi Joseph

Mrs. Thamayanthi Satheesh

Mr. Pooranasingam Koneswaran

Mr. Satheeskumar Jeyaraj

Mr. Aravinthan Kanagaratnam

Mr. Mantraj Mahendrarajah

Mrs. Bhanu Kumar

Mrs. Shaliny Uthayashri

Mr. Karthik Poobalu

Prefects - 2020

Amirthan Thiruarrenkan

Jeydon Jeyachandra

Harini Dulipkumar

Co-ordinators - 2020

Mr. Para Parameshwaran

Ms. Sownthary Ganeshan

Mr. Matheeswaran Nadarajah

Mrs. Chandravathana Sithamparanathan

Mr. Natkunasingam Rajkumar

Dr. Koneshwaran Sivalingam

Mr. Kathiramalai Kamalanathan

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Lavan Sivathas

Mr. Nauleswararajah Rasiah

Mr. Kamaleswaran Somasundaram