President:

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Vice Presidents:

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Mr. Matheeswaran Nadarajah

Secretary:

Mr. Jesu Jesurasa

Asst. Secretaries:

Mrs. Shivanie Dheeraj

Mr. Thirugnanam Sivaruban

Treasurer:

Mr. Varathan Thirugnagnamoorthy

Asst. Treasurers:

Mr. Sivaniruban Sivayogam

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Members:

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Sriram Ariyanayagam

Mr. Kamaleswaran Somasundaram

Mr. Nauleshwararajah Rasiah

Mrs. Chandravathana Sithamparanathan

Mrs. Niranjana Sriranganathan

Principal:

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Vice Principals:

Mr. Kathirgamanathan Narenthiranathan

Mrs. Praveena Sathyanparamatheva

Sub-Committees – 2019

Education:

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Jesu Jesurasa

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mr. Kathirgamanathan Narenthiranathan

Mrs. Praveena Sathyanparamatheva

Mr. Yasotharan Murugaiah

Mr. Baleshwaran Rajaratnam

Mr. Ramanan Ratnam

Mr. Gangeyan Ganesalingam

Mrs. Sivakamy Thayanithy

Mrs. Elango Pathminidavie

Mrs. Kalaimathy Jeyaparan

Mrs. Vidya Sivakumar

Mr. Rishikesan Sivabalasingam

Mrs. Thulasika Rupesh

Culture:

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Mr. Matheeswaran Nadarajah

Mr. Nagaratnam Sugirthan

Mr. Thushyanthan Thevarajah

Mr. Parameswaran Kumariah

Mr. Lavan Sivathas

Mr. Sivapragas Sivasubramaniam

Mr. Nadanasabesan Kumarasamy

Mr. Thayananthan Sithamparanathan

Mr. Pradeepan Ganasekaram

Mr. Sivasaththy Thiyageswaran

Mrs. Vinothini Selvarasa

Mr. Vijayananthan Vijayaratnam

Mr. Supaneshan Selvarajah

Finance:

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Varathan Thirugnanamoorthy

Mr. Sivaniruban Sivayogam

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Kanthanesan Thanabalasingam

Mr. Sivarajah Kumaran

Mr. Sivathasan Kanagalingam

Mr. Gobiharan Sivarajah

Prefects – 2019

Jathujanan Thanikairajan

Pravienan Srikaran

Nithooshan Suresh

Sai Nivetha Arulananthan

Rosanth Yasotharan

Siththarth Sivasaththy

Jeydon Jeyachandra

Abilaash Kiritharan

Hanuram Sasikumar

Amirthan Thiruarrenkan

Yutheshithan Jecap

Harini Dulipkumar

Co-ordinators – 2019

HSC Co-ordinator-External: Mr. Para Parameshwaran

HSC Co-ordinator-Internal: Mrs. Vidya Sivakumar

Office & First Aid Coordinator: Mrs. Chandravathana Sithamparanathan

Web Management: Mr. Natkunasingam Rajkumar

Lower School Co-ordinator: Mr. Maiyoouran Kailasapathy

Higher School Co-ordinator: Mrs. Subajini Pratheepan

Library Coordinators: Dr. Koneshwaran Sivalingam ,Mr. Naulan Sivasubramaniyatheva

Prefects & Discipline Coordinator: Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Food and Beverage Coordinator: Mr. Lavan Sivathas

Safety and Environment Coordinator: Mr. Nauleswararajah Rasiah

Teachers Training Coordinator: Mr. Kathirgamanathan Narenthiranathan