.

புதிய மாணவர்களைப் பதிவு செய்தல்!

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பாடசாலை நேரத்தில் மாலை 2 மணி முதல் 4.30 மணி வரை வென்ற்வேத்வில் தமிழ்ப்பாடசாலையில் புதிய மாணவர்களை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அத்துடன் தவணைக்கட்டணங்களையும் மற்றும் கலைபண்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான நிதியையும் செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இவ்வாண்டு இணையத்தினுடாகவும் உங்கள் விண்ணப்பக்களை சமர்ப்பிக்கலாம்.

New Enrolments process

Warm welcome to all the new constituents for 2020. The following section describes the process involved in enrolling new students. This year the enrolment is available through our online portal, our preferred method of application is through online allowing faster processing and registration.

Parents wishing to enrol their children to the new classes need to fill out  an enrolment form and handover to school executive committee. The enrolment forms can be downloaded from this website or available at the Tamil school.

Parents are advised that your child's age should at least be 3+ years old on or before the month of July of the calendar year in order to be admitted in Play School class. Read More...

Mission

Render educational, cultural and social services to the Tamil community in the State of New South Wales in general and their children in particular, by conducting regular Tamil classes on Saturdays and cultural programmes and events on an annual basis, designed to fulfil their needs and aspirations and for the advancement of the younger generation living in a contemporary society.

Vision

*To render educational, cultural and social services to the Tamil community in the State of New South Wales.

*To encourage the Tamil children to communicate fluently in Tamil language with their parents, teachers and peers.

*To give the opportunity for the Tamil children to learn and understand the Tamil culture by participating in the likes of dramas, dances and music.

*To provide a platform for the youth in the Tamil community to develop their talent in performing arts

*To create conducive environment for the children as well as their parents to interact with each other.

*To encourage the youth to develop their leadership skills by conducting annual speech competition and dramas.

*To enhance the learning of Tamil using state of the art technology.