President:

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Vice Presidents:

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Kamaleswaran Somasundaram

Secretary:

Mr. Varathan Thirugnanamoorthy

Asst. Secretaries:

Mr. Thayananthan Sithamparanathan

Mr. Hema Singam

Treasurer:

Mr. Thirugnanam Sivaruban

Asst. Treasurers:

Mr. Joshua Sathian Jebarajah

Mrs. Janane Sairuban

Members:

Mr.Naguleswararajah Rasiah

Mrs.Chandravathana Sithamparanathan

Mrs.Niranjana Sriraganathan

Mrs.Vinotha Thushyanthan

Mr.George Thanarajah Benjamine

Mr.Sivaniruban Sivayogam

Principal:

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Vice Principals:

Mr. Arunmoleythevar Thiyagaraja

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Miss. Puraathani Kirupaharan

Sub-Committees – 2020

Education:

Mr.Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Varathan Thirugnanamoorthy

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mr. Arunmoleythevar Thiyagaraja

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Miss. Puraathani Kirupaharan

Mrs.Saratha Sriranganathaiyer

Mrs.Shuganthi Sivakumar

Mrs Pavatharani Sajeev

Mr. Kathirgamanathan Narenthiranathan

Mr. Yasotharan Murugaiah

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Jesu Jesurasa

Mr. Baleshwaran Rajaratnam

Mr. Ramanan Ratnam

Culture:

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Kamaleswaran Somasundaram

Mr. Lavan Sivathas

Mr. Nagaratnam Sugirthan

Mr. Supaneshan Selvarajah

Mr. Sriram Ariyanayagam

Mr. Gobiharan Sivarajah

Mrs. Tharani Thuvaragan

Mr. Jawahar Ramasamy

Mr. Thushyanthan Thevarajah

Mr. Arulnithi Nallusamy

Mr. Mathurathipan Rajendraseelan

Finance:

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Thirugnanam Sivaruban

Mr. Joshua Sathian Jebarajah

Mrs. Janane Sairuban

Mr.Sivathasan Kanagalingam

Mrs. Shuhashine Arulnithi

Safety and Environment:

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Mr. Nauleshwararajah Rasiah

Mrs. Ranjini Srisena

Mrs. Thusyanthi Joseph

Mrs. Thamayanthi Satheesh

Mr. Pooranasingam Koneswaran

Mr. Satheeskumar JeyarajMr. Aravinthan Kanagaratnam

Mr. Mantraj Mahendrarajah

Mrs. Bhanu Kumar

Mrs. Shaliny Uthayashri

Mr. Karthik Poobalu

Prefects – 2020

Amirthan Thiruarrenkan

Jeydon Jeyachandra

Harini Dulipkumar

Co-ordinators – 2020

HSC Coordinator-External: Mr. Para Parameshwaran

HSC Coordinator-Internal: Ms. Sownthary Ganeshan

Principals Admin Coordinator : Mr. Matheeswaran Nadarajah

Office & First Aid Coordinator: Mrs. Chandravathana Sithamparanathan

Web Management: Mr. Natkunasingam Rajkumar

Library Coordinators : Dr. Koneshwaran Sivalingam ,Mr. Kathiramalai Kamalanathan

Prefects & Discipline Coordinator: Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Food and Beverage Coordinator: Mr. Lavan Sivathas

Safety and Environment Coordinator: Mr. Nauleswararajah Rasiah

Teachers Training Coordinator: Mr. Kamaleswaran Somasundaram